DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ SENDEN İHRACATÇI OLUR PROJE ŞARTNAMESİ

1.Projenin Adı : SENDEN İHRACATÇI OLUR

2.PROJE HAKKINDA : “Senden İhracatçı Olur” projesi Denizli’de daha önce ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırmayı, ihracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen ve ihracat yapabilmek üzere gerekli eğitimlerin verileceği, ihracatın gerçekleştirilmesi süreçlerinde destek sağlayacak bir programdır.

3.PROJENİN AMACI :
*TİM’in 2023 İhracat Stratejisi kapsamında özelde Denizli’nin ilçelerinden başlayarak Denizli ilinin ihracatının artırılması
*İhracat odaklı küresel girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, uluslararası pazarlarda faaliyete özendirilmesi ve desteklenmesi
*Özelde Denizli’de ve Tüm Türkiye’ye yeni ihracatçıların kazandırılması
*Yeni nesil girişimcilik ve değer yaratan modeller üzerine yaratıcı, yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesine katkıda bulunulması
*İhracatta sürdürülebilir bir model oluşturulması
*İhracat Girişimci Kültürü’nün yayılması, cesaretlendirilmesi, bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi.

4.PROJENİN BAŞVURU KRİTERLERİ :

*Hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalar/şahıs firmaları
Firmalar ve şahıs firmaları projeye dahil olmak için firmaları adına bir kişi için yetkilendirme/görevlendirme yapılması esastır. Yetkilendirme için şartnamenin ekinde yer alan “Firma Yetkilendirme Belgesi”ni (Ek:3) doldurarak proje başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Henüz bir firma/şirket sahibi olmayan ancak ihracat girişimci olmayı talep eden iş modeli veya iş planı olan kişiler proje için başvuruda bulunabilirler.

Proje için başvuru kriterleri sınırlandırılarak dar kapsama alınmamıştır.
Ancak başvuru yapan adayların belirlenen yetkinliklerini göre değerlendirme yapılacaktır.

5.PROJENİN KAPSAMI :
İhracat Girişimci adaylarının ihracat yapabilmeleri için yetkinliklerini geliştirebilmek üzere yürütülecek olan eğitim faaliyetleri ile sonrasında ilk ihracat yapılıncaya kadar destek sağlanması.

6.PROJENİN İÇERİĞİ :
*Denizli’nin ilçelerinin potansiyelini belirlemek, geliştirilebilir yönlerini tespit edebilmek üzere SWOT Analizi çalışmaları yürütülmesi
*Denizli’nin projeye dahil olan her bir ilçesinde belirlenen tarihlerde ihracat konusunda farkındalık oluşturmak ve proje hakkında bilgi paylaşımının yapılabilmesi için Bilgilendirme Toplantılarının yapılması
*Projeye katılan ihracat girişimci adaylarının yetkinliklerini geliştirebilmek üzere eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
*Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerine katılarak ihracat girişimci olanlara ihracat yapma yolculuğunda alınan bütün eğitimler üzerine ilk ihracatını yapıncaya kadar ki süreçte bilgi, tecrübe, yol haritası belirleyebilmesi ve ihracatını sürdürülebilirliğini sağlanabilmek üzere destek verilmesi.

7.PROJENİN AŞAMALARI

1.Aşama Bilgilendirme Toplantısı : Proje kapsamında Denizli’nin ilçelerinde Bilgilendirme Toplantısı Faaliyet Takvimi’ndeki tarihlerde, ihracat nedir? nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı destekleri, kolay (mikro) ihracat nedir? nasıl yapılır? konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Yapılan bilgilendirme toplantılarında aynı zaman da proje hakkında bilgilendirmelerde de bulunulacaktır.

2.Aşama Proje Başvurusu : İhracatçı olmak isteyen ve projeye katılmak isteyen kişilerin başvuruları, son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2019 Salı günü, saat 18:00’e kadar kabul edilecektir.
Başvurular www.sendenihracatciolur.com web sayfasından “Senden İhracatçı Olur Proje Başvuru Formu” doldurularak online olarak yapılacaktır.
Ancak, Denizli İhracatçılar Birliği’ne son başvuru tarihine kadar elden teslim edilen veya bu tarihe kadar ulaşmak üzere posta/e-posta yoluyla gönderilen “Senden İhracatçı Olur Proje Başvuru Formu”da (Ek:1) kabul edilecektir.

3.Aşama Başvuruların Değerlendirilmesi : Proje başvuruları Denizli İhracatçılar Birliği tarafından belirlenecek komisyon tarafından incelenip değerlendirilecektir.
Başvuruları kayda alınan adaylar, proje komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri her bir başvuru sahibi adaya başvuruda belirtilen e-posta adresine bildirimi yapılacaktır.
Proje komisyonu tarafından her bir grup için maksimum 25 asil 5 yedek olmak üzere ihracatçı adayı belirlenecektir.
Proje komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları proje kapsamında ihracatçı girişimci olmaya hak kazanan adaylar www.sendenihracatciolur.com web sayfasında yayımlanarak duyurulacaktır. Ayrıca kazanan adayların e-posta adreslerine de bilgilendirme yapılacaktır.

4.Aşama Kayıtların Alınması : Proje kapsamındaki iş bu şartnamede de belirtilen maddelere uyulacağına dair; kazanan adayların “Senden İhracatçı Olur Proje Şartnamesi”ni (Ek:2) doldurularak mailde belirtilen tarihe kadar ıslak imzalı olarak elden veya ıslak imzalı taranmış pdf formatında e-posta yoluyla Denizli İhracatçılar Birliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5.Aşama Eğitim Faaliyetleri : Projeye katılan ihracatçı adaylarının gerek proje başvurularında belirtilen gerekse proje komisyonu tarafından yapılan mülakatlar esnasında tespit edilen yetkinliklerine istinaden; ihracat girişimci olabilmek üzere tespit edilen bu yetkinliklerin nasıl geliştirilebileceğine dair eğitim faaliyet çalışmaları Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülecektir.
Yürütülen çalışmalar sonucunda planlanan “Eğitim Faaliyet Takvimi” www.sendenihracatciolur.com web sayfasında yayımlanacaktır. “Eğitim Faaliyet Takvimi” ayrıca ihracat girişimci adaylarının başvuru formunda kayıtlı bulunan e-posta adresine bilgi olarak gönderilecektir.
Proje kapsamında planlanan eğitim faaliyetlerine katılmak esastır.

“Eğitim Faaliyet Takvimi”n de planlanan tarihlerde katılım için uygun olmayan adaylar eğitim faaliyetleri başlamadan önce en az 5 (beş) gün içerisinde katılamayacağına dair bilgiyi Denizli İhracatçılar Birliği’ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Eğitim faaliyetlerine katılamayacağına dair bilgi veren asil aday yerine proje kapsamında yedek listesinde yer alan sıradaki yedek aday ile irtibata geçilecektir.

6.Aşama Destek: Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerine katılarak ihracat girişimci olanlara ihracat yapma yolculuğunda alınan bütün eğitimler üzerine ilk ihracatını yapıncaya kadar bilgi, tecrübe, yol haritası belirlenebilmesi, devlet desteklerinden yararlanabilmesi gibi süreçlerde destek verilecektir.
Ayrıca yapılan ihracatın sürdürülebilirliğini sağlanabilmesi için mevcut potansiyelin geliştirilebilmesi için destek olunacaktır.

8.GENEL AÇIKLAMALAR:

Senden İhracatçı Olur Proje Başvuru Formu (Ek:1) : Proje kapsamında çerçevesinde yürütülecek olan eğitim faaliyetlerine ve koçluk desteğinden yararlanabilmek üzere başvuru formudur.

Senden İhracatçı Olur Proje Şartnamesi (Ek:2) : Projenin içeriği, kapsamı, aşamaları, işleyişi hususlarında şartları ve bilgilendirmeleri kapsayan şartnamedir.

Firma Yetkilendirme Belgesi (Ek:3) : Hiç ihracat yapmamış veya daha önce gerçekleştirmiş devamını getirememiş olan firmaların (şahıs firmaları dahil) projede firmalarını temsil ederek proje kapsamındaki bütün faaliyetlere katılmak ve firmada proje çerçevesinde bütün süreçlerde irtibata geçilmek üzere yetkilendirilen/görevlendirilen kişinin bilgilerini içeren ve firmanın yetkilisi tarafından imzalanan belgedir.

9.DİĞER HUSUSLAR:

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetlerinin içeriği ve planlaması projeye dahil olacakların tespitinin ardından netleştirilecektir.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin amacı projeye katılan ihracatçı adaylarının ayrıntılı bilgiye sahip olmaları, gerekli donanıma ulaşmaları, yetkinliklerinin artması ve farkındalıklarının gelişmesi ve ihracat yapabilecek seviyeye ulaşmasıdır. 

Dolayısıyla projenin beklentilerinin karşılanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için eğitim faaliyetlerinin konu başlıkları ve içerikleri projeye katılan ihracat girişimci adaylarının belirttikleri ve tespit edilen yetkinliklerine göre belirlenerek oluşturulacaktır.

İş bu proje Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.

Başvuru Formu (EK 1)

Şartname (EK 2)

Firma Yetkilendirme Formu (EK 3)